* شماره بخشنامه : ۲۱۴۸۰ / ۲۶۸ / ص

* تاریخ : ۳۰ / ۰۹ / ۱۴۰۱

* موضوع : صدور مجوز فعالیت برای شرکت معتمد »داده پردازی معتمد تیس« و لزوم همکاری فیمابین

به موجب ماده (۲۶) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، سازمان امور مالیاتی کشور میتواند جهت حصول اطمینان از عملکرد صحیح مودیان در اجرای قانون مذکور از خدمات شرکت های معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی استفاده کند. در این راستا، سومین مجوز فعالیت شرکت معتمد نوع اول برای «شرکت داده پردازی معتمد تیس» به شماره ثبت ۵۹۴۰۲۷ در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ به منظور ارائه خدمات در حوزه هایی چون نصب، راه اندازی، پیکربندی، ارائه پشتیبانی و تأمین تجهیزات مورد نیاز صدور صورتحساب الکترونیکی و همچنین صدور، نگهداری، جمع آوری و ارسال اطلاعات این صورت حساب ها به سازمان امور مالیاتی کشور، صادر شده است. به موجب صدور این مجوز، مودیان در جریان اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان می توانند به منظور انجام تکالیف قانونی خود از خدمات شرکت معتمد مزبور در زمینه های مورد اشاره استفاده کنند. از این روی، خواهشمند است دستور فرمایید، ضمن اطلاع رسانی دقیق به کلیه ادارات امور مالیاتی و همچنین مودیان آن اداره کل، همکاری کامل را با آن شرکت در چارچوب قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان به عمل آورده و این مرکز را از نتیجه اقدامات و همکاری های بعمل آمده مطلع نمایند.

ماده های مرتبط