* شماره بخشنامه : ۴۳ / ۱۴۰۱ / ۲۰۰

* تاریخ : ۱۵ / ۰۸ / ۱۴۰۱

* موضوع : ارسال آیین نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

به پیوست تصویر آیین نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، موضوع تصویب نامه شماره ۹۰۳۵۵/ت۶۰۰۶۸هـ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۹ هیأت محترم وزیران و ماده (۶) آن به ترتیب زیر: «برای آن دسته از دستگاه های اجرایی که ملزم به پرداخت مالیات هستند، مبالغ پرداختی آنها به صندوق ها در اجرای این آیین نامه، جزو هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی میشود»، برای اجرا ارسال می شود. بنابراین مبالغ پرداختی دستگاه های اجرایی و شرکت های دولتی مندرج در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و پیوست های آن که ملزم به پرداخت مالیات هستند، به صندوق اعتباری هنر و صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و احیا و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی در اجرای آیین نامه یاد شده، در زمره هزینه های قابل قبول مالیاتی قرار میگیرد.

ماده های مرتبط