* شماره بخشنامه : ۵۱۳۳۰ / ۲۰۰

* تاریخ : ۱۷ / ۰۸ / ۱۴۰۱

* موضوع : جرای مرحله ای قانون مالیات بر ارزش افزوده و الزام به تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده تا پایان اجرای مرحله ای
و رسیدگی سازمان

به موجب ماده (۱۴) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ ، چنانچه سازمان در مهلت مقرر در قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان نتواند سامانه مودیان را مستقر کند، مکلف است رسیدگی به اظهارنامه مودیان موضوع قانون یادشده را که بعد از اتمام مهلت مزبور به سازمان تسلیم می شود، صرفا به میزانی که در تبصره ماده مذکور آمده است، محدود نموده و سایر اظهارنامه ها را بدون رسیدگی قبول نماید. لیکن به دلیل عدم اجرای کامل ماده (۳) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، به موجب مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، اجرای ماده (۱۴) قانون مزبور تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۱ به تعویق افتاده است. با توجه به اجرای مرحله ای قانون مذکور، تا پایان اجرای مرحله ای قانون پایانهه ای فروشگاهی و سامانه مودیان، مودیان مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده همچنان مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده در اجرای ماده ۱۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ بوده و سازمان امور مالیاتی کشور نیز برابر مقررات نسبت به رسیدگی اظهارنامه های مذکور اقدام می نماید.

ماده های مرتبط