ماده 3– در تاریخ 1380/11/27 حذف شد.

ماده 4 – در تاریخ 1380/11/27 حذف شد.

ماده 5 – در تاریخ 1380/11/27 حذف شد.

ماده 6 – در تاریخ 1380/11/27 حذف شد.

ماده 7 – در تاریخ 1380/11/27 حذف شد.

ماده 8 – در تاریخ 1380/11/27 حذف شد.

ماده 9 – در تاریخ 1380/11/27 حذف شد.