ماده ۳– در تاریخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ حذف شد.

ماده ۴ – در تاریخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ حذف شد.

ماده ۵ – در تاریخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ حذف شد.

ماده ۶ – در تاریخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ حذف شد.

ماده ۷ – در تاریخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ حذف شد.

ماده ۸ – در تاریخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ حذف شد.

ماده ۹ – در تاریخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ حذف شد.