ماده ۳

در تاریخ ( ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰ ) حذف شد.

ماده ۴

در تاریخ ( ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰ ) حذف شد.

ماده ۵

در تاریخ ( ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰ ) حذف شد.

ماده ۶

در تاریخ ( ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰ ) حذف شد.

ماده ۷

در تاریخ ( ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰ ) حذف شد.

ماده ۸

در تاریخ ( ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰ ) حذف شد.

ماده ۹

در تاریخ ( ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰ ) حذف شد.