ماده ۱۲ – در تاریخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ حذف شد.

ماده ۱۳ – در تاریخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ حذف شد.

ماده ۱۴ – در تاریخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ حذف شد.

ماده ۱۵ – در تاریخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ حذف شد.

ماده ۱۶ – در تاریخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ حذف شد.