ماده ۱۸ قانون مالیات های مستقیم : 

وراث از نظر این قانون به سه طبقه تقسیم می‌شوند :

۱ – وراث طبقه اول که عبارتند از : پدر، مادر، زن‌، شوهر، اولاد و اولاد اولاد.

۲ – وراث طبقه دوم که عبارتند از : اجداد، برادر، خواهر و اولاد آنها.

۳ – وراث طبقه سوم که عبارتند از : عمو، عمه‌، دایی‌، خاله و اولاد آنها.