ماده ۴۵ قانون مالیات های مستقیم :

از اوراق مشروحه زیر نسبت به مبلغ آنها معادل نیم در هزار [۱] حق تمبر اخذ می‌شود :

برات، فته‌طلب (‌ سفته ) و نظایر آنها.

‌تبصره :

حق تمبر مقرر در این ماده بابت کمتر از هزار ریال معادل حق تمبر هزار ریال خواهد بود.

 

۱ – به موجب بند ۹ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات ­های مستقیم، مصوب ( ۳۱ / ۰۴ / ۱۳۹۴ )، عبارت « سه در هزار » در ماده ۴۵ به عبارت « نیم در هزار » تغییر یافت.