ماده ۵۲ قانون مالیات های مستقیم : 

درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری حقوق خود نسبت به املاک واقع در ایران پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون‌ مشمول مالیات بر درآمد املاک می‌باشد. [۱]

۱ – به موجب ماده ۱۷ قانون اصلاح موادی از قانون مالیات­ های مستقیم، مصوب ( ۱۳۸۰ / ۱۱ / ۲۷ )، تبصره ذیل ماده ۵۲ قانون حذف شد.