‌ماده ‌۷۱ قانون مالیات های مستقیم :

زمین‌هایی که از طریق اسناد عادی معامله گردیده است در موقع تنظیم سند رسمی به نام خریدار قیمت اعیانی احداث‌ شده وسیله‌ خریدار در محاسبه منظور نخواهد‌شد مشروط بر این‌که موضوع مورد تأیید مراجع ذی صلاح‌ دولتی یا محاکم قضایی یا شهرداری محل که ملک در محدوده آن واقع است حسب مورد قرار گرفته باشد. [۱]

۱ – به موجب ماده ۲۷ قانون اصلاح موادی از قانون مالیات­ های مستقیم، مصوب ( ۱۳۸۰ / ۱۱ / ۲۷ )، یک عبارت از متن قبلی ماده ۷۱ قانون حذف شد.