ماده ‌76– در مواردی که نقل و انتقال موضوع ماده ‌(52) این قانون حسب مورد مشمول مواد (59) یا (77) باشد، وجه دیگری بابت مالیات بر درآمد نقل و انتقال مزبور مطالبه نخواهد شد.