ماده 87 اضافه پرداختي بابت ماليات بر درآمد حقوق طبق مقررات اين قانون مسترد خواهد شد مشروط بر اين‌که بعد از انقضاي تيرماه سال بعد ‌تا آخر آن سال با در خواست کتبي حقوق‌بگير از اداره امور مالياتي محل سکونت مورد مطالبه قرار گيرد. اداره امور مالياتي مذکور موظف است ظرف سه ماه از تاريخ تسليم درخواست رسيدگي‌هاي لازم را معمول و در صورت احراز اضافه پرداختي و نداشتن‌ بدهي قطعي ديگر در آن اداره امور مالياتي نسبت به استرداد اضافه پرداختي از محل وصولي‌هاي جاري اقدام کند. در صورتي‌که درخواست‌کننده بدهي‌ قطعي مالياتي داشته باشد اضافه پرداختي به حساب بدهي مزبور منظور و مازاد مسترد خواهد شد.