ماده ‌88 در مواردي‌که از اشخاص مقيم خارج که در ايران شعبه يا نمايندگي ندارند حقوق دريافت شود دريافت‌کنندگان حقوق مکلف­اند تا پايان ماه بعد از تاريخ دريافت حقوق ماليات متعلق را طبق مقررات اين فصل به اداره امور مالياتي محل سکونت خود پرداخت و تا آخر تيرماه سال بعد اظهارنامه ‌مالياتي مربوط به حقوق دريافتي خود را به اداره امور مالياتي مزبور تسليم نمايند.