ماده 90 در مواردي ‌که پرداخت‌کنندگان حقوق، ماليات متعلق را در موعد مقرر نپردازند يا کمتر از ميزان واقعي پرداخت نمايند، اداره امور مالياتي‌ ذي‌صلاح مکلف است ماليات متعلق را ‌به انضمام جرايم موضوع اين قانون محاسبه و از پرداخت‌کنندگان حقوق که در حکم مؤدي مي‌باشند به موجب برگ تشخيص با رعايت مهلت مقرر در ‌ماده‌ (157) اين قانون مطالبه کند. حکم اين ماده نسبت به مشمولان ماده ‌(88) اين قانون نيز جاري خواهد بود.