ماده ۹۰ در مواردی ‌که پرداخت‌کنندگان حقوق، مالیات متعلق را در موعد مقرر نپردازند یا کمتر از میزان واقعی پرداخت نمایند، اداره امور مالیاتی‌ ذی‌صلاح مکلف است مالیات متعلق را ‌به انضمام جرایم موضوع این قانون محاسبه و از پرداخت‌کنندگان حقوق که در حکم مؤدی می‌باشند به موجب برگ تشخیص با رعایت مهلت مقرر در ‌ماده‌ (۱۵۷) این قانون مطالبه کند. حکم این ماده نسبت به مشمولان ماده ‌(۸۸) این قانون نیز جاری خواهد بود.