ماده ۹۱ قانون مالیات های مستقیم :

درآمدهای حقوق به شرح زیر از پرداخت مالیات معاف است : [۱]

۱ – روسا و اعضای مأموریت‌های سیاسی خارجی در ایران و روسا و اعضای هیأت‌های نمایندگی فوق‌العاده دول خارجی نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دولت متبوع خود به شرط معامله متقابل و همچنین روسا و اعضای هیأت‌های نمایندگی سازمان ملل متحد و موسسات تخصصی آن در‌ایران نسبت به درآمد حقوق دریافتی از سازمان و موسسات مزبور در صورتی که تابع دولت جمهوری اسلامی ایران نباشند

۲ – روسا و اعضای مأموریت‌هاِی کنسولی خارجی در ایران و همچنین کارمندان موسسات فرهنگی دول خارجی نسبت درآمد حقوق دریافتی از دول متبوع خود به شرط معامله متقابل.

۳ – کارشناس خارجی که با موافقت دولت جمهوری اسلامی ایران از محل کمک‌های بلاعوض فنی و اقتصادی و علمی و فرهنگی دول خارجی و‌یا موسسات بین‌المللی به ایران اعزام می شوند نسبت به حقوق دریافتی آنان از دول متبوع یا موسسات بین‌ المللی مذکور.

۴ – کارمندان محلی سفارتخانه‌ها و کنسولگری ها و نمایندگی های دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دولت‌ جمهوری اسلامی ایران در صورتی که دارای تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران نباشند به شرط معامله متقابل.

۵ – حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری و پایان خدمت و خسارت اخراج و بازخرید خدمت و وظیفه یا مستمری پرداختی به وراث و حق سنوات و حقوق ایام مرخصی استفاده نشده. [۲]

۶ – هزینه سفر و فوق‌العاده مسافرت مربوط به شغل.

۷ – حذف شد. [۳]

۸ – مسکن واگذاری در محل کارگاه یا کارخانه جهت استفاده کارگران و خانه‌های ارزان قیمت سازمانی در خارج از محل کارگاه یا کارخانه که مورد ‌استفاده کارگران قرار می گیرد.

۹ – وجوه حاصل از بیمه بابت جبران خسارت بدنی و معالجه و امثال آن.

۱۰ – عیدی سالانه یا پاداش آخر سال جمعا معادل یک دوازدهم میزان معافیت مالیاتی موضوع ماده ۸۴ این قانون.

۱۱ – خانه‌های سازمانی که با اجازه قانونی یا به موجب آیین‌نامه‌های خاص در اختیار مأموران کشوری گذارده می‌شود.

۱۲ – وجوهی که کارفرما بابت هزینه معالجه کارکنان خود یا افراد تحت تکفل آنها مستقیما یا به وسیله حقوق‌بگیر به پزشک یا بیمارستان به استناد‌ اسناد و مدارک مثبته پرداخت کند.

۱۳ – مزایای غیرنقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده ۸۴ این قانون.

۱۴ – درآمد حقوق پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعم از نظامی و انتظامی، مشمولان قانون استخدامی وزارت اطلاعات و جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و آزادگان.

۱ – به موجب بند ( چ ) ماده ۸ قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب ( ۱۴۰۱ / ۰۲ / ۱۱ )، کارکنان شاغل در پارک های علم و فناوری مشمول این ماده می‌باشند. آیین‌نامه
اجرائی آن ظرف سه ماه پس از تصویب قانون مذکور به پیشنهاد وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
 

۲ – به موجب بند ۱۹ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­ های مستقیم، مصوب ( ۱۳۹۴ / ۰۴ / ۳۱ ) عبارت « که در موقع بازنشستگی یا از کارافتادگی به حقوق‌بگیر پرداخت می‌شود » از بند ۵ ماده ۹۱ قانون حذف شد.

۳ – به موجب ماده ۳۵ قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم، مصوب ( ۱۳۸۰ / ۱۱ / ۲۷ ) بند  ۷به همراه بندهای ۱۵ و ۱۶ از متن قبلی ماده ۹۱ قانون حذف شد.