ماده 92- پنجاه‌درصد (50%) ماليات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه يافته طبق فهرست سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور بخشوده مي‌شود.