ماده ۱۱۲ قانون مالیات های مستقیم :

حکم ماده ۹۹ و تبصره آن در مورد عملیات‌ پیمانکاری اشخاص حقوقی اعم از ایرانی و خارجی جاری خواهد بود.