ماده ۱۲۹

در تاریخ ( ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰ )، حذف شد.

ماده ۱۳۰

بدهی‌ های گذشته موضوع مواد ۳ تا ۱۶ و تبصره ‌۳ ماده‌ ۵۹، ماده ‌۱۲۹ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب  ( ۰۳ / ۱۲ / ۱۳۶۶ ) و ‌اصلاحیه‌های بعدی آن قابل مطالبه و وصول نخواهد بود.

تبصره :

وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند بدهی مالیات‌هایی که س...

ماده ۱۳۱

نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه‌ای می‌باشد به شرح زیر است :

۱ - تا میزان پانصد میلیون ( ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ پا..