ماده ۱۳۰- بدهی‌ های گذشته موضوع مواد (۳) تا (۱۶) و تبصره ‌(۳) ماده‌ (۵۹)، ماده ‌(۱۲۹) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ و ‌اصلاحیه‌های بعدی آن قابل مطالبه و وصول نخواهد بود.

تبصره- وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند بدهی مالیات‌هایی که سال تحصیل درآمد مربوط یا تعلق آنها حسب مورد قبل از سال ۱۳۸۱ باشد را تا‌ سقف ده میلیون (۱۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال برای هر مؤدی در نقاطی که مقتضی بداند کلاً یا جزئاً مورد بخشودگی قرار دهد.