ماده ۱۳۱ قانون مالیات های مستقیم :

نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه‌ای می‌باشد به شرح زیر است : [۱]

۱ – تا میزان پانصد میلیون ( ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ پانزده درصد ( %۱۵ )

۲ – نسبت به مازاد پانصد میلیون ( ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ) ریال تا میزان یک میلیارد ( ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ بیست درصد ( ۲۰% )

۳ – نسبت به مازاد یک میلیارد ( ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ بیست و پنج درصد ( ۲۵% ) تبصره – به ازای هر ده درصد ( ۱۰% ) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخ‌ های مذکور کاسته می­شود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوطه در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است. [۲]

۱ – به موجب تصویب نامه شماره ۷۷۸۹۹۵۹۷۲۷هـ مورخ( ۱۴۰۱ / ۰۵ / ۰۹ )، نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی ( مشاغل، املاک اجاری و … ) طبقه اول، به مبلغ (  ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال و نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی ( مشاغل، املاک اجاری و … ) طبقه دوم به مبلغ 

( ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ) ریال، افزایش یافت.

۲ – به موجب بند ۳۰ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات ­های مستقیم، مصوب ( ۱۳۹۴ / ۰۴ / ۳۱ )، این متن و تبصره آن جایگزین ماده ۱۳۱ قانون شد.

ماده ۱۳۱ قانون مالیات های مستقیم :

نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه می‌باشد به شرح زیر است :

 ‌تا میزان سی میلیون ( ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ پانزده درصد ( ۱۵% )، تا میزان یکصد میلیون (۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰  ) ریال در آمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد سی میلیون ( ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ) ریال به نرخ بیست درصد ( ۲۰% )، تا میزان دویست و پنجاه میلیون ( ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد یکصد میلیون ( ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ) ریال به نرخ بیست و پنج درصد ( %۲۵ )، تا میزان یک میلیارد ( ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد دویست و پنجاه میلیون ( ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ) ریال به نرخ سی درصد ( ۳۰% )، نسبت به مازاد یک میلیارد ( ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ سی و پنج درصد ( ۳۵% ) .