ماده ۱۴۲ قانون مالیات های مستقیم :

درآمد کارگاه­‌های فرش دستباف و صنایع دستی و شرکت‌های تعاونی و اتحادیه‌های تولیدی مربوطه از پرداخت مالیات معاف است. [۱]

۱ – به موجب بند ۳۶ ماده واحده قانون مالیات های مستقیم مصوب ( ۳۱ / ۰۴ / ۱۳۹۴ )، موضوع ماده ۱۴۶ مکرر در مواد ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۹ « به استثنای بندهای ( الف )، ( ب ) و ( ز ) آن »، ۱۴۲ ، ۱۴۳ و تبصره ۱ ذیل ماده ۱۴۳ مکرر به عنوان مالیات به نرخ صفر منظور می شود.