ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم :

از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکت‌ها اعم از ایرانی و خارجی در بورس‌ها یا بازارهای خارج از بورس دارای مجوز، مالیات مقطوعی به میزان نیم‌درصد 

( %۰/۵ ) ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول خواهد شد و از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام و مالیات بر ارزش افزوده خرید و فروش مطالبه نخواهد شد.

کارگزاران بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس مکلفند مالیات یاد شده را به هنگام هر انتقال از انتقال دهنده وصول و به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند و ظرف ده روز از تاریخ انتقال، رسید آن را به همراه فهرستی حاوی تعداد و مبلغ فروش سهام و حق تقدم مورد انتقال به اداره امور مالیاتی محل ارسال کنند.

تبصره ۱ :

تمامی درآمدهای صندوق سرمایه‌گذاری در چهارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار موضوع بند ۲۴ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بردرآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ( ۲ / ۳ / ۱۳۸۷ ) معاف می‌باشد [۱] و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد.

تبصره ۲ :

سود و کارمزد پرداختی یا تخصیصی اوراق بهادار موضوع تبصره ۱ این ماده به استثناء سود سهام و سهم‌الشرکه شرکت‌ها و سود گواهی‌ های سرمایه‌گذاری صندوق‌ها، مشروط به ثبت اوراق بهادار یاد شده نزد سازمان جزء هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات ناشر این اوراق بهادار محسوب می‌شود.

تبصره ۳ :

در صورتی که هر شخص حقیقی یا حقوقی مقیم ایران که سهامدار شرکت پذیرفته شده در بورس یا بازار خارج از بورس، سهام یا حق تقدم خود را در بورس‌ها یا بازارهای خارج از بورس خارجی بفروشد، از این بابت هیچ‌ گونه مالیاتی در ایران دریافت نخواهد شد.

تبصره ۴ : 

صندوق سرمایه‌گذاری مجاز به هیچ‌گونه فعالیت اقتصادی دیگری خارج از مجوزهای صادره از سوی سازمان نمی‌باشد.

تبصره ۵ :

نقل و انتقال اوراق بهادار بازارگردانی بازارگردانان دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار در بورس و فرابورس از پرداخت مالیات مقطوع نیم‌درصد ( ۰/۵% ) این ماده، معاف است. [۲]

۱ – به موجب بند ۳۶ ماده واحده قانون مالیات های مستقیم مصوب ( ۳۱ / ۰۴ / ۱۳۹۴ )، موضوع ماده ۱۴۶ مکرر در مواد ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۹ « به استثنای بندهای ( الف )،( ب ) و ( ز ) آن »، ۱۴۲، ۱۴۳ و تبصره ۱ ذیل ماده۱۴۳ مکرر به عنوان مالیات به نرخ صفر منظور می شود.

۲ – به موجب ماده۳۳ قانون رفع موانع تولید رقابت‌­پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مصوب ( ۱ / ۲ / ۱۳۹۴ )، متن این تبصره به عنوان تبصره ۵ به ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات ­های مستقیم الحاق شد.