ماده ۱۵۲ قانون مالیات های مستقیم : 

حذف شد. [۱]

۱ –  به موجب بند ۲۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب ( ۳۱ / ۴ / ۱۳۹۴ )، ماده ۱۵۲ قانون حذف شد. لیکن با توجه به مفاد تبصره ماده ۹۷ در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به صورت کامل به اجراء در نیامده است، متن قبلی مواد مجری خواهد بود. ماده ۱۵۲ قانون مالیات های مستقیم :

قرائن مالیاتی عبارت است از عواملی که در هر رشته از مشاغل با توجه به موقعیت شغل برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به طور‌علی‌الرأس به کار می‌رود و فهرست آن به شرح زیر می‌باشد :
۱ –
خرید سالانه.

۲ – فروش سالانه.

۳ – درآمد ناویژه.

۴ -میزان تولید در کارخانجات.

۵ – ارزش حق واگذاری محل کسب.

۶ – جمع کل وجوهی که بابت حق‌التحریر و حق‌الزحمه وصول عوارض و مصرف تمبر عاید دفترخانه اسناد رسمی می‌شود یا میزان تمبر مصرفی آنها.

۷ – سایر عوامل به تشخیص کمیسیون تعیین ضرایب.