ماده ۱۵۳ قانون مالیات های مستقیم : 

حذف شد. [۱]

۱ – به موجب بند ۲۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات ­های مستقیم، مصوب (  31 / 4 / 1394 )، ماده ۱۵۳ قانون و تبصره آن حذف شد. لیکن با توجه به مفاد
تبصره ماده ۹۷ در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به صورت کامل به اجراء در نیامده است، متن قبلی مواد مجری خواهدبود.

‌ماده ۱۵۳ قانون مالیات های مستقیم :

ضرایب مالیاتی عبارت است از ارقام مشخصه‌ای که حاصل ضرب آنها در قرینه مالیاتی در موارد تشخیص علی‌الرأس، درآمد مشمول‌مالیات تلقی می‌گردد.
‌تبصره :

در صورتی که به چند قرینه اعمال ضریب شود معدلی که از نتایج اعمال ضرایب به دست می‌آید، درآمد مشمول مالیات خواهد بود.