ماده ۱۵۸ قانون مالیات های مستقیم :

حذف شد. [۱]

۱ – به موجب بند ۲۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات ­های مستقیم، مصوب ( ۳۱ / ۴ / ۱۳۹۴ )، ماده ۱۵۸ قانون حذف شد.

ماده ۱۵۸ قانون مالیات های مستقیم :

‌سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند در مورد بعضی از منابع مالیاتی کلا یا جزئا و در نقاطی که مقتضی بداند طبق آگهی منتشره در‌نیمه اول هر سال اعلام نماید که در سال بعد اظهارنامه‌های مودیان مزبور را که به موقع تسلیم نموده باشند بدون رسیدگی قبول نموده و فقط تعدادی از‌ آنها را به طور نمونه‌گیری و طبق مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار خواهد داد.