ماده ۱۸۳ قانون مالیات های مستقیم : 

در مواردی که انتقال ملک به ‌وسیله اداره ثبت انجام‌ می‌گیرد مالیات بر نقل و انتقال قطعی ملک باید قبلا پرداخت شود و اداره ثبت با ذکر شماره مفاصا حساب صادره از اداره امور مالیاتی ‌ذی‌صلاح در سند انتقال اقدام به انتقال ملک خواهد نمود.