ماده ۱۸۹ قانون مالیات های مستقیم :  

اشخاص حقوقی و همچنین اشخاص حقیقی چنانچه طی سه‌ سال متوالی ترازنامه و حساب سود و زیان‌ و دفاتر و مدارک آنان مورد قبول قرارگرفته باشد و مالیات هرسال را در سال تسلیم اظهارنامه بدون مراجعه به هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی پرداخت کرده باشند معادل پنج درصد ( ۵% ) اصل مالیات سه سال مذکور علاوه بر استفاده‌ از مزایای مقرر در ماده‌ ۱۹۰ این قانون به عنوان جایزه خوش‌حسابی از محل وصولی‌های جاری پرداخت یا در حساب سنوات بعد آنان منظور خواهد‌شد.

جایزه مزبور از پرداخت مالیات معاف خواهد بود. [۱]

۱ – به موجب بند ۴۷ قانون اصلاح قانون مالیات ­های مستقیم، مصوب ( ۱۳۹۴ / ۰۴ / ۳۱ ) در ماده ۱۸۹ قانون عبارت « موضوع بندهای ( الف ) و ( ب ) ماده ۹۵ این قانون » حذف شد.