ماده ۱۹۱ قانون مالیات های مستقیم : [۱]

تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در این قانون بنا به درخواست مودی با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام‌ تکالیف مقرر و با در نظرگرفتن سوابق مالیاتی و خوش‌حسابی مودی به تشخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی کشور قابل بخشوده شدن‌ می‌باشد.

۱ – به موجب بند الف ماده ۲۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ( 02 / 03 / 1400 ) که از تاریخ ( ۱۳ / ۰۳ / ۱۴۰۰ ) لازم الاجرا می باشد، ماده ۱۹۱ در مورد ‏قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز جاری است.