ماده ۱۹۳ قانون مالیات های مستقیم :

نسبت به مودیانی که به موجب این قانون و مقررات مربوط به آن مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند درصورت عدم تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان یا عدم ارائه دفاتر مشمول جریمه ای معادل بیست درصد ( ۲۰% ) مالیات برای هریک از موارد مذکور خواهند بود. [۱]

تبصره :

عدم تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان در دوره معافیت موجب عدم استفاده از معافیت مقرر در سال مربوط خواهد شد.

۱ – به موجب بند ۴۷ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­ های مستقیم، مصوب ( ۳۱ / ۴ / ۱۳۹۴ )، در ماده ۱۹۳ عبارت مقررات این قانون به عبارت این قانون و مقررات مربوط به آن اصلاح و عبارت و در مورد رد دفتر مشمول جریمه‌ه­ای معادل ده درصد 

( ۱۰% ) مالیات حذف شد.