ماده ۱۹۵ قانون مالیات های مستقیم : 

جریمه تخلف آخرین مدیران شخص حقوقی از لحاظ عدم تسلیم اظهارنامه موضوع ماده ۱۱۴ این قانون ظرف‌ مهلت مقرر یا تسلیم اظهارنامه خلاف واقع به ترتیب عبارت است از دو درصد 

( ۲% ) و یک درصد ( ۱% ) سرمایه پرداخت شده شخص حقوقی در تاریخ انحلال‌.