ماده ۲۱۰

هرگاه مؤدی مالیات قطعی شده خود را ظرف ده‌ روز از تاریخ ابلاغ برگ قطعی پرداخت ننماید اداره امور مالیاتی به موجب برگ اجرایی به او ابلاغ می‌کند ظرف یک ماه ازتاریخ ابلاغ کلیه بدهی خود را بپردازد یا ترتیب پرداخت آن را به اداره ‌امور مالیاتی بدهد.
تبصره ۱ :

در برگ اجرایی باید نوع و مبلغ مالیات‌، مدارک ‌تشخیص قطعی بدهی‌، سال مالیاتی‌، مبلغ پرداخت شده قبلی...

ماده ۲۱۱

هرگاه مؤدی پس از ابلاغ برگ اجرایی در موعد مقرر مالیات مورد مطالبه را کلاً پرداخت نکند یا ترتیب پرداخت آن را به ‌اداره امور مالیاتی ندهد به اندازه بدهی مؤدی اعم از اصل‌ و جرایم متعلق به اضافه ده در...

ماده ۲۱۲

توقیف اموال زیر ممنوع است‌ :
۱ - دو سوم حقوق حقوق بگیران‌ و سه چهارم حقوق بازنشستگی‌ و وظیفه‌.
۲ - لباس و اشیا و لوازمی که برای رفع حوائج ضروری مؤدی وافراد تحت تکفل او لازم است و همچنین آذوقه موجود و نفقه ‌اشخاص واجب‌ النفقه مؤدی‌.
۳ - ابزار و آلات کشاورزی و صنعتی و وسایل کسب که برای‌ تأمین حداقل معیشت مؤدی لازم است‌.
۴ - محل سکونت به...

ماده ۲۱۳

ارزیابی اموال مورد توقیف به وسیله ارزیاب اداره ‌امور مالیاتی به عمل خواهد آمد ولی مؤدی می‌تواند باتودیع حق‌الزحمه ارزیابی طبق مقررات مربوط به دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری تقاضا کند که ارزیابی اموال وسیل...

ماده ۲۱۴

ارزیابی اموال مورد توقیف به وسیله ارزیاب اداره ‌امور مالیاتی به عمل خواهد آمد ولی مؤدی می‌تواند باتودیع حق‌الزحمه ارزیابی طبق مقررات مربوط به دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری تقاضا کند که ارزیابی اموال وسیل...

ماده ۲۱۵

در مورد اموال غیر منقول توقیف شده در صورتی که‌پس از دو نوبت آگهی ( که نوبت دوم آن بدون حداقل قیمت آگهی ‌می‌شود ) خریداری برای آن پیدا نشود سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند مطابق ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری معادل‌کل بدهی مؤدی به علاوه هزینه متعلقه از مال مورد توقیف تملک وبهای آن را به حساب بدهی مؤدی منظور نماید.
تبصره ۱ :

در صورتی که مؤدی قبل از ان...

متن کامل ماده

ماده ۲۱۶

مرجع رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات ‌اجرایی راجع به مطالبات دولت از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی‌که طبق مقررات اجرایی مالیاتها قابل مطالبه و وصول می‌باشد هیأت حل اختلاف مالیاتی خواهد بود. به شکایات مزبور به‌ فوریت و خارج از نوبت رسیدگی و رأی صادر خواهد شد. رأی ‌صادره قطعی و لازم‌الاجراء است‌.
تبصره ۱ :

در مورد مالیات‌های مستقیم در صورتی که شکایت ‌...

ماده ۲۱۷

به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود که یک درصد از وجوهی که بابت مالیات و جرایم موضوع این‌قانون وصول می‌گردد ( به استثنای مالیات بر درآمد شرکت‌های‌ دولتی‌ ) در حساب مخصوص در خزانه منظور نموده و در مورد آموزش و تربیت کارمندان در امور مالیاتی و حسابرسی و تشویق‌کارکنان‌وکسانی ‌که‌در امر وصول‌ مالیات فعالیت مؤثری مبذول داشته ‌و یا می‌دارند خرج نماید. وجوه پر...

ماده ۲۱۸

آئین‌نامه مربوط به قسمت وصول مالیات توسط‌ وزارتخانه‌های‌ امور اقتصادی و دارایی و دادگستری تصویب و توسط ‌وزارت امور اقتصادی و دارایی به مو...