ماده ۲۴۰ قانون مالیات های مستقیم :

در موقع طرح پرونده در هیأت حل اختلاف مالیاتی‌، نماینده اداره امور مالیاتی باید در جلسات مقرر هیأت ‌شرکت کند و برای توجیه مندرجات برگ تشخیص دلایل کافی اقامه‌ کند و توضیحات لازم را بدهد.