ماده ۲۵۱ قانون مالیات های مستقیم :

مودی یا دادستان انتظامی مالیاتی می توانند ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر، به استناد عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی، با اعلام دلایل کافی به شورای عالی مالیاتی اعتراض نموده و تجدید رسیدگی را درخواست کنند. [۱]

۱ – به موجب ماده ۵۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ( ۰۲ / ۰۳ / ۱۴۰۰ )، متن فوق جایگزین ماده ۲۵۱ قانون مالیات های مستقیم شد.

متن قبلی ماده 251 قانون مالیات های مستقیم :

مودی یا اداره امور مالیاتی می‌توانند ظرف یک ماه ‌از تاریخ ابلاغ رأی قطعی هیأت حل اختلاف مالیاتی‌، به استناد عدم ‌رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی‌، با اعلام دلایل ‌کافی به شورای عالی مالیاتی شکایت و نقض رأی و تجدید رسیدگی را در خواست کنند