ماده ۲۵۴ قانون مالیات های مستقیم :

شورای عالی مالیاتی دارای هشت شعبه و هر شعبه ‌مرکب از سه نفر عضو خواهد بود.رئیس و اعضای شعب از طرف رئیس شورای عالی مالیاتی‌ منصوب می‌شوند. [۱]

۱ – به موجب تبصره ۳ ماده ۲۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ( ۱۴۰۰ / ۰۳ / ۰۲ )، تعداد شعب شورای عالی مالیاتی به دو برابر افزایش یافت.بنابر این تعداد شعب شورای عالی مالیاتی به شانزده شعبه و تعداد اعضای شورا به ۴۹ نفر افزایش می یابد.