ماده ۲۵۸ قانون مالیات های مستقیم : 

هرگاه در شعب شورای عالی مالیاتی نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد حسب ارجاع وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل ‌سازمان امور مالیاتی کشور یا رئیس شورای عالی مالیاتی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی با حضور رئیس شورا و روسای شعب و در غیاب رئیس‌ شعبه یک نفر از اعضای آن شورا به انتخاب رئیس شورا تشکیل خواهد شد و موضوع مورد اختلاف را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر و اقدام به‌ صدور رأی می‌نماید. در این صورت رأی هیات عمومی که با دو سوم آرای تمام اعضا قطعی است برای شعب شورای عالی مالیاتی و هیأت‌­های حل‌ اختلاف مالیاتی و مأموران مالیاتی در موارد مشابه لازم‌ الاتباع است.

تبصره :

حکم این ماده ‌در مواردی که نسبت به موارد مشابه آرای متفاوتی توسط هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی صادر شده باشد نیز جاری است.[۱]

۱ – به موجب ماده ۵۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ( ۰۲ / ۰۳ / ۱۴۰۰ )، تبصره فوق به ماده ۲۵۸ قانون اضافه شد.

ضمنا به موجب بند ۵۶ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات ­های مستقیم، مصوب ( ۳۱ / ۰۴ / 1394 )، در ماده ۲۵۸ قانون، عبارت «و مأموران مالیاتی » بعد از عبارت « هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی » اضافه شد