ماده ۲۶۴ قانون مالیات های مستقیم :

وظایف دادستان انتظامی مالیاتی به شرح زیر است :

الف – رسیدگی و کشف تخلفات و تقصیرات ‌مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی و همچنین سایر مأموران که طبق این قانون در امر ‌وصول مالیات دخالت دارند و نیز کسانی که با حفظ سمت وظایف مأموران مزبور را انجام می‌دهند و تعقیب آنها. [۱]

ب – تحقیق در جهات اخلاقی و اعمال و رفتار افراد مذکور.

پ – اعلام نظر نسبت به ترفیع مقام مأموران مالیاتی و‌ نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی.

ت – اقامه دعوی علیه مودیان و مأموران مالیاتی که در این قانون پیش‌بینی شده است.

۱ – به موجب بند ۵۷ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب ( ۳۱ / ۴ / ۱۳۹۴ )، در بند ( الف ) ماده ۲۶۴ قانون، عبارت « اعضای هیأت سه نفری موضوع بند۳ ماده ۹۷ این قانون و » حذف شد.