ماده ۲۶۶ قانون مالیات های مستقیم : 

هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، مرجع رسیدگی به تخلفات کلیه مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأت‌های حل‌ اختلاف مالیاتی می‌باشند. حداقل یکی از اعضای هیأت باید دارای بیش از ده‌ سال سابقه در امور مالیاتی باشد.

تبصره : 

در کلیه مواد این قانون عبارت « هیأت رسیدگی به تخلفات اداری » جایگزین عبارت « هیأت عالی انتظامی » می‌شود.