ماده ۲۷۵ قانون مالیات های مستقیم :

چنانچه مرتکب هریک از جرائم مالیاتی شخص حقوقی باشد، برای مدت شش‌ماه تا دوسال به یکی از مجازات‌های زیر محکوم می‌شود :

۱ – ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی

۲ – ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری

تبصره : 

مسوولیت کیفری شخص حقوقی مانع از مسوولیت کیفری شخص حقیقی مرتکب جرم نمی‌باشد.