ماده ۲۸۱ قانون مالیات های مستقیم : 

تاریخ اجرای این قانون ( مصوب ۳۱ / ۴ / ۱۳۹۴ )، به استثنای مواردی که در همین قانون ترتیب دیگری برای آن مقرر شده است، از ابتدای سال ۱۳۹۵ می‌باشد. لیـکن کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع ماده ۹۵ این قانون که سال مالی آنها از ( ۱ / ۱ / ۱۳۹۴ ) و بعد از آن شروع می‌شود از لحاظ تسلیم اظهارنامه، ترتیب رسیدگی و مقررات ماده ۲۷۲ و نرخ مالیاتی، مشمول احکام این قانون می‌باشند.