ماده ۲۸۲ قانون مالیات های مستقیم : 

از تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ( ۳۱ / ۴ / ۱۳۹۴ )، احکام مالیاتی قوانین زیر لغو می‌شود :

۱ – مواد ۲۹ و ۷۱ قانون نظام صنفی کشور اصلاحی مصوب ( ۱۲ / ۶ / ۱۳۹۲ )

۲ – ماده ۱۷ قانون استفاده از حداکثر توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقـویت آن در امـر صـادرات و اصلاح مـاده ۱۰۴ قانون مالیـات‌های مستقـیم ـ مصوب ( ۱ / ۵ / ۱۳۹۱ )

۳ – ماده ۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده ۱۱۳ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ( ۲۴ / ۵ / ۱۳۸۲ )

۴ – استثنای مذکور در بند ( ج ) ماده ۱ و ماده ۶ قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۸۶

۵ – ماده ۶۶ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴