* شماره بخشنامه : ۱۵۲۷۵۵ / ت ۶۰۳۸۴ هـ

* تاریخ : ۲۳ / ۰۸ / ۱۴۰۱

* موضوع : آئین نامه اجرایی بند ت ماده ۱۱ قانون جهش دانش بنیان

ماده ۱ ـ در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: 

۱ ـ قانون: قانون جهش تولید دانش بنیان ـ مصوب ۱۴۰۱ـ 

۲ ـ شورا: شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان موضوع ماده (۲) اصلاحی قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات ـ مصوب ۱۴۰۱ـ 

۳ ـ سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور. 

۴ ـ شرکت های سرمایه­ گذار: شرکت های پذیرفته­ شده در بورس تهران یا بازار اول و یا دوم فرابورس ایران و شرکت های دارای سرمایه ثبتی به میزان حداقل یک سی ام آخرین سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی موضوع ماده (۵) قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات در سال انجام سرمایه ­گذاری. 

۵ ـ شرکت­ ها و مؤسسات سرمایه پذیر مستقیم: شرکت­ ها و مؤسسات دانش ­ بنیان موضوع قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات و شرکت­ها و مؤسسات فناور مستقر در پارک­ های علم و فناوری دارای مجوز از وزات علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی موضوع جزء (۱) بند (ت) ماده (۱۱) قانون. 

۶ ـ سرمایه گذاری مستقیم: تأمین مالی در قالب افزایش سرمایه ثبت و پرداخت­شده از محل آورده نقدی در شرکت ها و مؤسسات سرمایه پذیر مستقیم. 

۷ ـ صندوق ها و نهادهای سرمایه ­پذیر غیرمستقیم: صندوق ها و نهادهای موضوع جزء (۲) بند (ت) ماده (۱۱) قانون که حوزه فعالیت آنها در امیدنامه یا اساسنامه و منابع آنها به صورت اختصاصی مرتبط با تأمین مالی فناوری، نوآوری و فعالیت­های دانش­بنیان باشد و به تأیید شورا برسد. 

۸ ـ سرمایه گذاری غیر مستقیم: تأمین مالی از محل آورده نقدی بابت تأسیس یا افزایش سرمایه صندوق ها و نهادهای سرمایه­ پذیر غیرمستقیم. 

۹ ـ مصادیق سرمایه گذاری: موضوعات سرمایه­ گذاری مشمول حمایت­ه ای آیین­ نامه در زمینه تکمیل زنجیره ارزش، توسعه محصولات جدید، افزایش مقیاس و تولید انبوه در حوزه­ های فناورانه و دانش ­بنیان و یا اولویت ­های ملی به انضمام سرفصل­ های هزینه­ ای قابل قبول که با رعایت مفاد ماده (۲) این آیین­ نامه توسط شورا به صورت سالانه تدوین و اعلام می شود و به مدت سه سال از زمان اعلام اعتبار دارد. 

۱۰ ـ طرح سرمایه­ گذاری: طرح افزایش سرمایه شرکت­ها و مؤسسات سرمایه­ پذیر مستقیم یا طرح افزایش سرمایه یا تأسیس صندوق ها و نهادهای سرمایه ­پذیر غیرمستقیم شامل موضوع، اهداف، مشخصات سرمایه پذیر/مؤسسین (حسب مورد)، برنامه زمان­ بندی، دوره سرمایه­ گذاری و پیش­ بینی خروج و میزان و سرفصل­ های هزینه­ کرد مالی که اصول کلی آن توسط دبیرخانه شورا تعیین شده و باید در چهارچوب مصادیق سرمایه­ گذاری اعلامی شورا از طرف شرکت­ های سرمایه­ گذار ارایه شده و قبل از انجام سرمایه­ گذاری به تأیید دبیرخانه شورا برسد. 

ماده ۲ ـ به منظور حمایت از تعمیق فناوری و استفاده حداکثری از توان شرکت ­های دانش­ بنیان، با رعایت موارد زیر تعیین مصادیق سرمایه­ گذاری و توسعه سازوکارهای متناسب با زیست­ بوم نوآوری توسط شورا انجام می­شود: ۱ـ هزینه کرد مرتبط با خرید زمین، ساختمان و یا احداث آن و هزینه های عمرانی عمومی از قبیل تسطیح، دیوارکشی، محوطه سازی و راه سازی و خرید خودرو به عنوان سرمایه گذاری مورد تأیید نمی باشد. تبصره ـ سرمایه­ گذاری و مشارکت شرکت­ های سرمایه­ گذار با بخش دولتی برای توسعه زیست ­بوم علم و فناوری (اعم از آزمایشگاه مرجع) در دانشگاه ­ها، مؤسسات پژوهشی، پارک­ های علم و فناوری و مراکز رشد مورد تأیید وزارتخانه ­های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در صورتی که مالکیت آن به دولت منتقل گردد، از شمول این بند مستثنی بوده و هزینه­ کرد مرتبط با این بند نیز با تأیید شورا مشمول مصادیق سرمایه­ گذاری مورد تأیید این آیین­ نامه خواهد بود. تخصیص اعتبار موضوع این بند منوط به ثبت و صدور سند مالکیت اموال مذکور به نام دولت جمهوری اسلامی ایران می ­باشد. اموال موضوع این بند حداکثر تا (۲۵) سال می­تواند با انعقاد قرارداد اجاره بهای صفر (رایگان) در اختیار سرمایه­ پذیر باشد. منافع اموال فوق در مدت اجاره قابل واگذاری به غیرتوسط سرمایه­ پذیر نمی­باشد. ۲ـ درصدی از هزینه ماشین آلات و تجهیزات در چهارچوب مصوبات شورا و تأیید دبیرخانه به نحوی که در صورت نبود مشابه داخلی و خرید از خارج حداکثر پنجاه درصد (۵۰%) هزینه مورد قبول بوده و در مورد خرید از سازندگان داخلی دارای عمق فناوری حداکثر صد درصد (۱۰۰%) هزینه کرد مورد قبول است. 

ماده ۳ ـ شرکت­های سرمایه­ گذار موظفند طرح سرمایه­ گذاری پیشنهادی خود را در چهارچوب مصادیق سرمایه گذاری اعلامی شورا و در قالب مشخص شده توسط شورا به دبیرخانه شورا ارائه کنند. تأیید طرح­ های سرمایه­ گذاری مشروط به فعالیت ­های فناورانه و نوآورانه و دانش ­بنیان در چهارچوب مصوبات شورا و توسط دبیرخانه شورا ظرف یک­ماه انجام می­شود. 

ماده ۴ ـ حداکثر سی درصد (۳۰%) سرمایه گذاری مستقیم شرکت های سرمایه گذار در شرکت ­ها و مؤسسات سرمایه پذیر مستقیم و معادل سرمایه گذاری غیرمستقیم شرکت های سرمایه گذار در صندوق ها و نهادهای سرمایه ­پذیر غیرمستقیم، در صورت سرمایه­ گذاری صندوق ­ها و نهادهای مذکور در مصادیق سرمایه­ گذاری، در اولین سال مالی پس از تأدیه کامل سرمایه نقدی و هزینه ­کرد کامل در طرح سرمایه­ گذاری، براساس اسناد و دفاتر قانونی حسابرسی­ شده شرکت­ ها و مؤسسات سرمایه پذیر مستقیم و یا صندوق ها و نهادهای سرمایه­ پذیر غیرمستقیم، حسب مورد پس از اخذ تأییدیه دبیرخانه شورا به عنوان اعتبار مالیاتی با قابلیت انتقال به سنوات آتی به شرکت های سرمایه­ گذار اعطا می شود و معادل آن از مالیات قطعی عملکرد موضوع ماده (۱۰۵) قانون مالیات های مستقیم مربوط به سال تأیید سرمایه­ گذاری یا سال های بعد کسر می شود. 

تبصره ۱ ـ تعیین درصد اعطای اعتبار مالیاتی سرمایه­گذاری مستقیم تا سقف سی درصد (۳۰%) بر اساس ضوابط مصوب شورا و با تأیید دبیرخانه انجام می­شود. 

تبصره ۲ ـ در صورت برخورداری شرکت­های سرمایه­گذار از اعتبار مالیاتی مربوط به سرمایه­ گذاری غیرمستقیم (موضوع جزء (۲) بند (ت) ماده (۱۱) قانون)، صندوق­ ها و نهادهای سرمایه­ پذیر غیرمستقیم زیرمجموعه آنها امکان برخورداری از اعتبار مالیاتی مربوط به سرمایه­گذاری مستقیم (موضوع جزء (۱) بند (ت) ماده ۱۱ قانون) را به صورت همزمان برای یک طرح سرمایه­ گذاری ندارند. 

تبصره ۳ ـ در صورتی که سرمایه­ گذاری شرکت­ های سرمایه­ گذار درشرکت­ ها و مؤسسات سرمایه ­پذیر مستقیم و همچنین در صندوق ­ها و نهادهای سرمایه ­پذیر غیرمستقیم، قبل از اتمام دوره سرمایه­ گذاری (مطابق طرح سرمایه­ گذاری تأیید شده توسط مرجع ذی ­ربط)، کاهش یابد یا به فروش برسد یا به اشخاص ثالث واگذار شود، چنانچه سرمایه­ گذاری صورت­ پذیرفته مشمول اعتبار مالیاتی موضوع این آیین­ نامه شده باشد، سازمان مکلف است مالیات مربوط به اعتبار مالیاتی اعطا شده و همچنین جرایم قانونی متعلق را وفق مقررات مطالبه نماید. 

تبصره ۴ ـ سازمان مکلف است به میزان اعتبار مالیاتی اعطا شده بابت سرمایه ­گذاری در صندوق­ ها و نهادهای سرمایه ­پذیر غیرمستقیم، پس از اتمام دوره سرمایه ­گذاری (مطابق طرح سرمایه­ گذاری تأییدشده توسط مرجع ذی ­ربط)، وفق مقررات از شرکت­ های سرمایه­ گذار مطالبه نماید. مگر آنکه شرکت­ های سرمایه­ گذار معادل اعتبار مالیاتی مذکور را حداکثر ظرف یک­سال پس از اتمام دوره با رعایت سایر شرایط این آیین­ نامه مجدداً سرمایه­ گذاری نمایند. 

ماده ۵ ـ مصادیق سرمایه گذاری، فهرست اسامی شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و فناور دارای مجوز از مراجع ذی ربط و فهرست صندوق ها و نهادهای سرمایه پذیر غیرمستقیم که مورد تأیید و واجد شرایط می باشند، تا پایان دی ماه هرسال، برای بهره برداری در سال بعد توسط دبیرخانه شورا منتشر و اعلام عمومی می­گردد. درصورت عدم انتشار فهرست در هر سال، آخرین فهرست منتشرشده دارای اعتبار است. تبصره ـ دبیرخانه شورا باید امکان دسترسی برخط به فهرست­ ها و مصادیق سرمایه­ گذاری موضوع این ماده، تأییدیه­ های صادره، گزارشات طرح سرمایه­ گذاری (متضمن موضوع، اهداف، مشخصات سرمایه پذیر/مؤسس (حسب مورد)، برنامه زمان­ بندی و ابعاد مالی) میزان، نحوه و تاریخ سرمایه­ گذاری را برای سازمان فراهم نماید. 

ماده ۶ ـ محاسبه و تأیید میزان سرمایه تأدیه­ شده و هزینه کرد انجام­ شده در سرفصل های پیش­ بینی شده در طرح سرمایه­ گذاری و محاسبه اعتبار مالیاتی بر اساس ضوابط ماده (۲) این آیین­نامه در چهارچوب مصوبات شورا بر عهده دبیرخانه شورا است. دبیرخانه شورا موظف است مجموع هزینه مورد تأیید را حداکثر چهار ماه پس از پایان سال مالی به سازمان اعلام کند. 

ماده ۷ ـ سازمان موظف است با بررسی اسناد هزینه­ ای معتبر نسبت به راستی ­آزمایی هزینه­ کرد اعلامی از دبیرخانه شورا اقدام کرده و میزان اعتبار تأییدشده را از سر جمع مالیات عملکرد شرکت های سرمایه­ گذار در آن سال مالی یا سنوات آتی، با رعایت کلیه مقررات از جمله مقررات این آیین ­نامه کسر نماید. 

تبصره ۱ ـ در صورتی که با اعلام دبیرخانه شورا به سازمان مشخص شود سرمایه­ گذار در میزان هزینه­ ها و مخارج سرمایه­ گذاری و تطبیق آن با طرح سرمایه­ گذاری مرتکب اظهار خلاف واقع شده است، سرمایه­ گذار از حمایت­ های مالیاتی موضوع این آیین ­نامه محروم شده و در این صورت سازمان مکلف است نسبت به مطالبه اعتبار مالیاتی اعطا شده و جرایم قانونی متعلقه از شرکت های سرمایه گذار اقدام نماید. 

تبصره ۲ ـ در مواردی که سازمان در حسابرسی پرونده مالیاتی اشخاص مزبور با مصادیق موضوع تبصره (۱) این ماده مواجه شود، باید موضوع را به دبیرخانه شورا اعلام نماید و دبیرخانه مکلف است ضمن بررسی موضوع، نتیجه را به همراه اظهارنظر صریح درخصوص رعایت یا عدم رعایت گزارش طرح تأسیس یا افزایش سرمایه توسط سرمایه پذیر به سازمان اعلام نماید. درصورت عدم اظهارنظر دبیرخانه شورا ظرف مهلت دو ماه، به منزله تأیید اعلام سازمان بوده و سازمان حسب اسناد مکلف است نسبت به مطالبه اعتبار مالیاتی اعطا شده و جرایم قانونی متعلقه از شرکت های سرمایه گذار اقدام نماید. 

تبصره ۳ ـ سازمان موظف است نسبت به درج جدول/جداول ویژه اظهار سرمایه گذاری بند (ت) ماده (۱۱) قانون در اظهارنامه مالیاتی سال ۱۴۰۱ به بعد اقدام نماید. 

تبصره ۴ ـ صورت­های مالی شرکت­ها و مؤسسات و نهادهای سرمایه­ پذیر، باید دارای گزارش حسابرسی مقبول توسط حسابرس مورد تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار باشند.

 ماده ۸ ـ اعتبار مالیاتی موضوع این آیین ­نامه، صرفاً برای سرمایه­ گذاری­ های انجام­ شده که با رعایت مفاد این آیین ­نامه و پس از لازم ­الاجراشدن قانون به تأیید دبیرخانه شورا می رسند، پذیرفته می­شود. 

ماده ۹ ـ اعتبار مالیاتی موضوع این آیین­ نامه مشمول جایزه خوش حسابی موضوع ماده (۱۹۰) و خسارت و استرداد موضوع ماده (۲۴۲) قانون مالیات­ های مستقیم و قابل کسر از بدهی سنوات گذشته قبل از سال انجام سرمایه ­گذاری و سایر منابع مالیاتی نیست. 

ماده ۱۰ ـ هزینه ­های شرکت­ ها بابت سرمایه­ گذاری مستقیم/ غیرمستقیم، مرتبط با سرمایه گذاری هایی که در اجرای این آیین ­نامه انجام شده است و به عنوان اعتبار مالیاتی از مالیات قطعی شده سال انجام هزینه مذکور یا سال های بعد کسر می شوند، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی سرمایه­ گذار پذیرفته نمی­شود. 

ماده ۱۱ ـ برخورداری از امتیازات این آیین ­نامه منوط به رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط از جمله ارایه اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده (۹۵) قانون مالیات­های مستقیم در موعد مقرر و به ترتیب اعلامی از سوی سازمان است. 

ماده ۱۲ ـ سرمایه­ گذاری در طرح ­های مصوب موضوع این آیین ­نامه مشمول مشوق­های مالیاتی بندهای (س) و (ث) ماده (۱۳۲) قانون مالیات ­های مستقیم نیست. تبصره ـ زیان کاهش ارزش سرمایه­ گذاری مورد حمایت این آیین ­نامه به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی موضوع مواد (۱۴۷) و (۱۴۸) قانون مالیات ­های مستقیم تلقی نمی­شود. 

ماده ۱۳ ـ دبیرخانه شورا موظف است دستورالعمل های لازم برای اجرای این آیین نامه اعم از شاخص­ های ارزیابی طرح­های سرمایه­ گذاری را با همکاری سازمان تهیه و به تصویب شورا برساند. نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه بر عهده شورا خواهد بود و شورا موظف است گزارش عملکرد سالانه آن را به هیأت وزیران ارائه نماید. 

ماده های مرتبط