ماده ۱

در این قانون، اصطلاحات زیر در معانی مشروحه مربوط به کار می روند :

الف - سازمان : سازمان امور مالیاتی کشور

ب - پایانه فروشگاهی : رایانه، دستگاه کارتخوان بانکی ( pos )، درگاه پرداخت الکترونیکی یا هر وسیله دیگری که امکان اتصال به شبکه های الکترونیکی پرداخت رسمی کشور و سامانه مؤدیان را داشته و از قابلیت صدور صورتحساب الکترونیکی برخوردار باشد.

پ - سامانه مؤدیان : سامانه ای است تحت مدیریت سازمان که در آن به هر مؤدی، کارپوشه ویژه­ای اختصاص...