ماده ۲۰ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان :

سازمان مکلف است در چهارچوب دستورالعملی که ظرف مدت شش ماه از لازم الاجراءشدن این قانون تهیه می شود و به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد، آن دسته از اشخاص مشمولی که تمامی تکالیف مقرر در این قانون را رعایت کرده و از نرم افزارهای حسابداری مورد تأیید کارگروه راهبری سامانه مؤدیان استفاده می کنند، از ارائه دفاتر یا اسناد و مدارک موضوع قوانین مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده مستثنی کند.