ماده ۲۲

تخلفات و حسب مورد، جریمه های متعلقه به شرح زیر خواهد بود :

الف - عدم صدور صورتحساب الکترونیکی، معادل ده‌ درصد ( ۱۰% ) مجموع مبلغ فروش انجام شده بدون صدور صورتحساب الکترونیکی یا بیست میلیون ( ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال، هر یک که بیشتر باشد.

ب - عدم عضویت در سامانه مؤدیان، عدم استفاده از پایانه فروشگاهی، عدم استفاده از حافظه مالیاتی، استفاده از حافظه مالیاتی متعلق به سایر مؤدیان، یا واگذاری حافظه مالیاتی...

 

ماده ۲۳

هر شخصی که به قصد تقلب یا اخلال در نظام مالیاتی کشور، اقدام به تولید، عرضه یا استفاده از تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری و پایانه‌های فروشگاهی معیوب یا تجهیزات معیوب کننده کند، یا پایانه فروشگاهی خود یا دیگران را تخریب کند، علاوه بر جبران ضرر و زیان، حسب مورد به یک یا چند مورد از مجازات های تعزیری درجه شش قانون مجازات اسلامی به غیر از حبس، محکوم می شود...

 

ماده ۲۴

در صورت عدم رعایت احکام مذکور در ماده <span style="text-decoration: underline;">۲</span> این قانون، سازمان موظف است مراتب تخلف را به وی و مرجع صادرکننده مجوز فعالیت واحد متخلف اعلام کند. مرجع مذکور مکلف است حداکثر ظرف مدت یک هفته از اعلام سازمان، نسبت به اخطار کتبی به واحد متخلف اقدام کند.

چنانچه واحد مذکور ظرف مدت ده روز از تاریخ دریافت اخطار، نسبت به عضویت در سامانه مؤدیان اقدام نکند، برای بار اول به مدت دو هفته و برای بار دوم از دو تا شش ماه با اعلام مرجع صدور مجوز، توسط...

<span id="LabelMainContent"> </span>
<div class="text-left"><a class="btn btn-filled btn-small" href="https://hesabdanan.com/terms-and-conditions/store-terminals-law/season5/matter24">متن کامل ماده</a></div>

ماده ۲۵

پس از انقضای مواعد ( مهلت‌ها ) مذکور در ماده ۳ این قانون، صورتحساب هایی که در سامانه مؤدیان ثبت نشده باشد، معتبر نبوده و قابل استناد در مراجع دادرسی مالیاتی نخواهد بود.

تبصره ۱ :

ذی‌حسابان و مدیران مالی دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب...