ماده ۲۸ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان :

نحوه مطالبه، وصول، تقسیط، بخشودگی و ترتیبات پرداخت مربوط به جریمه های موضوع این قانون طبق احکام قانون مالیات های مستقیم خواهد بود.