ماده ۲۹ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان :

پس از انقضای مواعد مذکور در ماده ۳ این قانون، تبصره ۲ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن لغو و احکام مندرج در تبصره های ۱، ۲ و ۳ ماده ۱۵ و همچنین ماده ۶۶ قانون نظام صنفی کشور مصوب ( ۲۴ / ۱۲ / ۱۳۸۲ ) با اصلاحات و الحاقات بعدی آن برای اشخاص مشمول این قانون منتفی می شو د.

قانون فوق مشتمل بر بیست و نه ماده و بیست و هشت تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و یکم مهرماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ( ۰۱ / ۸ / ۱۳۹۸ ) به تأیید شورای نگهبان رسید.