مفاهیم و اصطلاحات زیر، در این قانون، دارای تعاریف مشروحه ذیل می‌باشند :

الف ‌) عرضه : واگذاری کالا یا ارائه خدمت به ‌غیر، از طریق هر نوع معامله یا عقد قانونی

ب ) واردات : ورود کالا یا خدمت …

عرضه کالا ها و ارائه خدمات در ایران و واردات و صادرات آنها ، از لحاظ مالیات و عوارض مشمول مقررات ‏این قانون است.‏

* تبصره ۱ :

کالا ها و خدمات مشمول موضوع این قانون که توسط مؤدیان حقیقی خریداری، تحصیل یا تول..

 

تاریخ تعلق مالیات و عوارض تاریخ صدور صورتحساب مطابق با مقررات است.

* تبصره ‌:

قبوض آب، برق، گاز و مخابرات از آنجا که سند فروش کال…

 

مؤدی مکلف است حداکثر تا پایان ماهِ پس از انقضای هر دوره مالیاتی، کل مالیات و عوارضی را که طی آن دوره به فروش کالا و یا ارائه خدمات توسط وی تعلق گرفته است، با رعایت تبصره ۲ این ماده ‌و پس از کسر اعتبار مالیاتی خود، به ترتیبی که سازمان مقرر می‌کند، پرداخت..