کلیه عوارض و مالیات موضوع این قانون که توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران به صورت قطعی وصول و به حسابهای مربوطه واریز می‌شود، مشمول حکم ماده ‌160 قانون امور گمرکی می‌باشد.


پرونده ‌های مالیات بر ارزش افزوده که تاریخ تعلق آنها قبل از لازم‌الاجراءشدن این قانون است، از نظر تعیین مأخذ مشمول ‏مالیات و نرخ مالیات، جرایم و تکالیف مؤدیان و مأموران مالیاتی و نحوه رسیدگی تابع قانون مالیات بر ارزش …


متن زیر جایگزین ماده ‌238 قانون مالیات‌های مستقیم می‌شود و به این قانون تسری می‌یابد:

(( ماده ۲۳۸‌ : در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به ‌مؤدی ابلاغ می‌شود، چنانچه مؤدی نسبت به آن معترض باشد می‌تواند ظرف سی‌روز از تاریخ ابلاغ شخصاً یا به وسیله وکیل ‌تام‌الاختیار خود با ارائه دلایل و اسناد و مدارک کتباً از اداره امور مالیاتی تقاضای …

 

متن زیر جایگزین تبصره ماده ‌239 قانون مالیات‌های مستقیم می‌شود و به این قانون تسری می‌یابد :

(( تبصره ‌: در مواردی که برگ تشخیص مالیات طبق مقررات ‌تبصره 1 و قسمت أخیر تبصره 2 ماده ‌203 و ماده ‌208 این قانون ابلاغ شده باشد و مؤدی به‌شرح مقررات این ماده ‌اقدام نکرده باشد در حکم معترض به برگ ‌تشخیص مالیات شناخته می‌شود و پرونده امر برای رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع می‌گردد. ))

متن زیر جایگزین ماده ‌244 قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره ‌های آن می‌شود و به این قانون تسری می‌یابد:

* ماده 244 :

(( مرجع رسیدگی به کلیه اختلاف‌های مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش‌بینی ‌شده‌، هیأت حل اختلافات مالیاتی است‌. هر هیأت حل اختلاف مالیاتی ‌از سه نفر به‌شرح زیر تشکیل می‌شود:

۱‌-  یک نفر نماینده سازمان امور مالیاتی کشور…

متن زیر جایگزین ماده ‌251 قانون مالیات‌های مستقیم می‌شود و به این قانون تسری می‌یابد

در بند 3 ماده ‌255 قانون مالیات‌های مستقیم عبارت «نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی» به عبارت «نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی شورای ‌عالی مالیاتی موضوع ماده ‌258 این قانون» تغییر می‌یابد…

تبصره ذیل به ماده ‌258 قانون مالیات‌های مستقیم الحاق می‌شود :

(( تبصره : حکم این ماده ‌در مواردی که نسبت به موارد مشابه آرای …

در تبصره 2ماده ‌274 قانون مالیات‌های مستقیم عبارت «سازمان امور مالیاتی کشور» جایگزین عبارت «دادستانی انتظامی مالیاتی» می‌گردد. حکم این تبصره و احکام فصل نهم …

از تاریخ لازم ‌الاجراء شدن این قانون، احکام مربوط به مالیات و عوارض در قوانین زیر نسخ می‌گردد :

1 – قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17 / 2 / 1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی ( به استثنای حکم ماده ‌28 قانون مذکور نسبت به جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران، ماده ‌50 قانون مذکور و تبصره های ذیل آن و تبصره 1ماده ‌39 آن قانون نسبت به عوارض موضوع بند 2 ماده ‌38 این قانون )

2 – بند «ب» ماده ‌6 و بند «ر» ماده ‌33 و ماده ‌73 و ماده 94 قانون …

اجرای احکام این قانون نافی اجرای احکام و مقررات ذیل نیست :

۱‌ – قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14 / 12 / 1395 با اصلاحات و الحاقات بعدی ( به استثنای موارد منسوخ در ماده ‌55 این قانون، بند «ب» ماده 6 ، بند «ر» ماده ‌33 ، ماده 73 و ماده ‌94 قانون مذکور )

۲‌ – قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3 / 12 / 1366 با اصلاحات و …

این قانون شش‌ ماه پس از ابلاغ به رئیس‌جمهور لازم ‌الاجراء است.

تبصره ‌:

تا تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون، قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب

 17 / 2 / 1387با اصلاحات و الحاقات بعدی تمدید می‌شود و ‏لازم‌الاجراء …