ماده ۴۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده :

کلیه عوارض و مالیات موضوع این قانون که توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران به صورت قطعی وصول و به حسابهای مربوطه واریز می‌شود، مشمول حکم ماده ‌۱۶۰ قانون امور گمرکی می‌باشد.