ماده ۵۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده :

متن زیر جایگزین ماده ‌۲۵۱ قانون مالیات‌های مستقیم می‌شود و به این قانون تسری می‌یابد